Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN


Sidan uppdaterad
2019-03-29

Copyright © Wådell Invest AB

 

BESÖKSSTATISTIK

Totalt antal unika besökare hittills:
11.923 st
Antal besök föregående månad: 97 st

 

 


 

 

Välkommen till Wådellgruppen

Wådell Invest är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom fastigheter och industri. Företaget har varit verksamt sedan 1971.

Läs mer om oss. Här finns alla företag presenterade, direkt på Wådell Invests hemsida eller via länk till egen sida. Här står hur du kommer i kontakt med oss och hur du finner information om lediga lokaler.

Välkommen att titta runt och kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker!

 

VERKSAMHET

Kärnverksamheten

Wådellguppen innehåller en kärnverksamhet med en industrirörelse och en fastighetsrörelse.

Industrirörelsen med Wådell Byggproduktion som moderbolag är samägd med Bengtsson Holding AB. Det senare bolaget äger 15 % med option att under åren 2021-2023 öka sitt ägande till 40-60 %.

Wådell Byggproduktion AB äger 60 % av Prefament AB, som har tre dotterbolag, varav två av dessa utvecklar och tillverkar prefabricerade lägenhetsmoduler. Denna verksamhet startade i oktober 2013. Under verksamhetsåret 2017/18 uppgick omsättningen till 97,8 mkr och den beräknas fortsätta att växa.

Det tredje dotterbolaget, Borlänge Byggproduktion AB, ägs till 55 %. Resterande 45 % ägs av det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen. Borlänge Byggproduktion har erhållit marktilldelning för två byggnader med bostadsrätter i ett nytt bostadsområde, Jakobsdalen i Borlänge. Beräknad projektomfattning är 140 mkr.

Fastighetsrörelsen består av två dotterbolag med fastigheter med ca 10 000 kvm golvyta i Kungsör och i Fluren, Bollnäs kommun och ett intressebolag ägt till 34 % med en fastighet i Edsbyn med 36 000 kvm golvyta.

 

Minoritetsägda dotterbolag

I koncernen ingår även tre minoritetsägda dotterbolag i vilka Wådell Invest äger 10 % med röstmajoritet – Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs. Dessa bolag är formellt dotterbolag men drivs enligt upprättade aktieägaravtal självständigt.

De tre minoritetsägda dotterbolagen omsätter tillsammans drygt 550 mkr och har en god ekonomisk ställning och lönsamhet. De äger fastighetsbestånd en golvyta på ca 118 000 kvm. I ett av bolagen, Ekelund Invest, ingår även en industrirörelse med en omsättning på ca 500 mkr.

 


 

FÖRETAGSINFORMATION

Fortsatt tillväxt

Kärnverksamheten

För verksamhetsåret 2017/18 ökade omsättningen för kärnverksamheten med 348 % till 103 mkr (föregående år 23,1 mkr) med ett resultat efter finansnetto på 6,5 mkr (5,4 mkr).

Här kan du hämta senaste årsredovisning för Wådell Invest AB.

Koncernen inklusive minoritetsägda dotterbolag

Koncernen, inklusive de minoritetsägda dotterbolagen, ökade omsättningen med 25 % till 667 mkr (535 mkr). Resultatet efter finansnetto blev 31,4 mkr (35,3 mkr), motsvarande en nettomarginal på 4,7 % (6,6 %).

Nästkommande verksamhetsår, 2018/19, beräknas verksamheten fortsätta att växa för såväl kärnverksamheten som för koncernen inklusive minoritetsägda dotterbolag.

 

Betydande satsning på Prefament

Under perioden november 2018 – januari 2019 har det egna kapitalet förstärks i Prefament AB genom nyemissioner med 15 mkr, varav Wådell Byggproduktion har svarat för 9 mkr. Prefaments största kund, My First Home Bygg AB, deltog i emissionen mot en ägarandel på 10 %.

Prefamentgruppen säkrar genom dessa emissioner i kombination med åtaganden från banker finansieringen för en ny fabrik i Söderhamn och ett byggprojekt avseende Prefament Woodline i Borlänge beräknat till 140 mkr.

 

Stor orderingång till Prefament

MFH Bygg AB har under 2017 och 2018 av Prefament Kungsör AB beställt 624 lägenhetsmoduler enligt följande:

  • 155 lägenheter till ett företagshotell i Veddesta, Järfälla kommun, tillverkade under augusti 2017 – januari 2018.
  • 92 moduler till ett bostadsrättsprojekt i Upplands Väsby, tillverkade fram till och med maj 2018.
  • 234 moduler till Svenska Bostäder som ungdomsbostäder i Råcksta, Stockholms kommun, tillverkas under maj 2018 – januari 2019.
  • 143 moduler till Svenska Bostäder som ungdomsbostäder Norra Ängby, Stockholm för tillverkning under januari – juni 2019.

Den övervägande delen av lägenhetsmodulerna är komplett inredda ettor på 33 kvm. Lägenhetsmodulerna tillverkas i verkstaden i Kungsör.

Därutöver finns långgående planer avseende ett flertal ytterligare projekt.

 

Ekelund Invest har ökat i två intressebolag

Ekelund Invest har under 2017 ökat ägarandelen i två intressebolag:

  • I NMK, Nordisk Mätarekontroll förvärvades resterande 20 % av aktierna, varigenom bolaget blivit helägt.
  • I Hälsovalet Sverige Holding AB, som bland annat driver en hälsocentral i en av koncernens fastigheter i Söderhamn, ökades innehavet med 2,3 % till 27,3 %.

TILLBAKA UPP>


 

Vi har fastigheter i Bollnäs, Edsbyn, Kungsör, Ljusdal och Söderhamn. Följ länken för att se alla våra lediga lokaler. Till lediga lokaler>


Industrifastigheter Kungsör –
10.000 kvm bra lokaler
I vår industrifastighet i Kungsör, väl belägen efter genomfartsleden, Kungsgatan, nära centrum, har vi 10 000 kvm bra lokaler för verkstad, lager och kontor. I stort sett alla lokaler är nu uthyrda.
Läs mer>

Handelshus 2

E-Center - Hälsinglands största köpcenter
Efter de senaste årens utbyggnader av tre av handelshusen (1, 2 och 3) har butiksytorna på E-Center, Hälsinglands största marknadsplats, ökat med mer än 5 000 kvm till 25 000 kvm. De finns just nu några lokaler lediga med attraktiva lägen i Handelshus 2.
Läs mer på E-Center Fastigheters egen hemsida>

Flygfoto Flygstaden

Flygstaden - Söderhamns företagspark
Flygstaden (f d Helsinge flygflottilj) är numera omställd till företagspark. Inom området finns tillgång till hotell, konferens och restaurang. Här finns kontor, verkstäder och förråd till uthyrning i en vacker miljö.
Läs mer på Bengtsson Holdings egen hemsida>

TILLBAKA UPP>